نظامعلی گلمحمدی کارشناسی مدیرعامل  
قاسمعلی زینلی کارشناسی ارشد رئیس هیأت  مدیره  
صادق جعفری کارشناسی ارشد نائب رئیس هیأت مدیره  
یوسف مؤمنی کارشناسی ارشد عضو هیأت مدیره  
رحمت اله حسینیان کارشناسی عضو هیأت مدیره